[rank_math_breadcrumb]

Insurance: ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รีวิว

Insurance: ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รีวิว

, Insurance: ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รีวิว

 

 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่า และสร้างความอบอุ่นใจด้วยระบบ “Thaivivat Smart Solution” ที่นำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการให้บริการ เสริมด้วยระบบ Mobile Tracking ที่ส่งพิกัดตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดเกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ และการให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์

วิสัยทัศน์

เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการมากที่สุด

พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุ้มค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาการบริการให้ได้มาตรฐานที่ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)?ไม่มีการลงทุนในลักษณะบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่มีอำนาจในการบริหาร ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดอีก 16 แห่ง คอยดูแลให้บริการลักษณะของลูกค้าเป็นทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร โดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑ์และการบริการแบ่งเป็นประเภท ดังนี้?

การประกันภัยอัคคีภัย
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน โดยให้ความคุ้มครองตัวอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร

การประกันภัยรถยนต์
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ เช่น การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

การประกันภัยขนส่งสินค้า
เป็นการประกันความเสี่ยง หรือความสูญเสียแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ระหว่างขนส่งทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเส้นทางการขนส่ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขนส่งสินค้า ประกันภัยรถยนต์ อาทิเช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางต่างประเทศ และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

การรับประกันภัยต่อ
นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกค้าทั่วไปแล้วบริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัยต่อจากบริษัทผู้รับประกันภัยอื่นๆ ในธุรกิจด้วย โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกงานประกันภัยจากบริษัทอื่น ที่มีมาตรฐานการพิจารณาการรับประกันภัยใกล้เคียงกัน

ที่อยู่ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2695-0800 แฟกซ์ : 0-2695-0808

, Insurance: ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รีวิว