[rank_math_breadcrumb]

เทคนิคพ่นสี: WRINKLING ( Crinking ? Puckering ? Rivelling ? Shrivelling ) ปัญหา สีดึงตัวหรือสีย่น

เทคนิคพ่นสี: WRINKLING ( Crinking ? Puckering ? Rivelling ? Shrivelling ) ปัญหา สีดึงตัวหรือสีย่น

WRINKLING ( Crinking ? Puckering ? Rivelling ? Shrivelling )
สีดึงตัวหรือสีย่น
ลักษณะ สีเป็นรอยย่น รอยหยัก คล้ายกับลานก้นหอย

สาเหตุ
1. พ่นสีหนาเกินไป
2. อุณหภูมิในห้องพ่นสูงมาก
3. ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยวพ่นไม่ถูกต้อง
4. ผสมอัตราส่วนผิด
การป้องกัน
1. พ่นตามจำนวนเที่ยวที่กำหนด
2. ทิ้งช่วงพ่นให้ถูกต้อง
3. ไม่พ่นสีเปียกจนเกินไป
4. ใช้ตัวเร่งและทินเนอร์ตามเบอร์ที่กำหนด
การแก้ใข
ถ้าเป็นไม่มากให้ขัดกระดาษทรายด้วยเบอร์ 1000- 1200 แล้วจึงขัดตามด้วยยาขัดหยาบ แต่ถ้าเป็นมากให้ขัดสีออกหรือลอกสีออก
แล้วพ่นทับใหม่