[rank_math_breadcrumb]

เทคนิคพ่นสี: SEED (Specks) สีจุดหรือรอยด่าง

เทคนิคพ่นสี: SEED (Specks) สีจุดหรือรอยด่าง

SEED (Specks)
สีจุดหรือรอยด่าง
ลักษณะ สีจะเกิดเป็นจุดๆ ฝังอยู่ในเนื้อสี

สาเหตุ
1. สีเก็บไว้นานหรือสีหมดอายุ
2. ใช้ตัวเร่งหรือทินเนอร์ไม่ถูกต้อง
3. เนื้อสีจับตัวกันเป็นก้อน
4. คนสีไม่เข้ากัน
การป้องกัน
1. ใช้อัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามคำแนะนำ
2. ก่อนใช้สีควรคนสีให้เข้ากันก่อนใช้พ่น
3. เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็ดคราบ
4. ตรวจสอบอายุการใช้งานของสีและน้ำยาตัวเร่ง
การแก้ใข
ใช้กระดาษทรายเบอร์ 1200 ขัด จากนั้นขัดยาด้วยยาขัดหยาบ