[rank_math_breadcrumb]

เทคนิคพ่นสี: LIFTING (Sweating ? Swelling ) ปัญหาสีย่นหรือเป็นคลื่น

เทคนิคพ่นสี: LIFTING (Sweating ? Swelling ) ปัญหาสีย่นหรือเป็นคลื่น

LIFTING (Sweating ? Swelling )
สีย่นหรือเป็นคลื่น
ลักษณะ จะเป็นรอยย่นบริเวณที่พ่นสี

สาเหตุ
1. พ่นสี 2 K ทับบนสีอะคลีลิค หรือสีไนโตรโดยไม่พ่นสีรองพื้น
2. ไม่ขัดกระดาษทรายก่อนพ่นสี หรือขัดไม่ทั่วถึง
3. พ่นสีไม่ทิ้งช่วง หรือพ่นสีเปียกเกินไป หรือทิ้งช่วงนานเกินไป
การป้องกัน
1. ตรวจสอบพื้นผิวเดิมก่อนพ่นสีทุกครั้ง
2. เลือกสีรองพื้นหรือสีพ่นทับหน้าให้เหมาะสมกับสีเดิม
3. ทิ้งช่วงให้เหมาะสมในแต่ละครั้งของการพ่นสี
4. ผสมทินเนอร์ให้น้อยลงในการพ่น
การแก้ใข
ให้ขัดด้วยกระดาษทราย แล้วพ่นสีรองพื้นและพ่นทับด้วยสีจริง