[rank_math_breadcrumb]

อู่ทำสี งานทำสีรถยนต์ เปอร์โยต์ Peugeot 406 รอบคัน

อู่ทำสี งานทำสีรถยนต์ เปอร์โยต์ Peugeot 406 รอบคัน

Project ทำสีรอบคัน Peugeot 406 บูรณะซักครั้ง จากการใช้งานมาหลายปี

 

406 406

406 406

ทำการเปิดแผล โป้วระนาบ ก่อนใช้การขัดแห้งขัดผิวโป้วออก

 

406 406406 406

406 406

 

406 406406 406

เสร็จไปกับงานทำสี เปอร์โยต์ 406 อีกคัน